TOEFL iBT Speaking

TOEIC Speaking Actual Test

Các tài liệu rèn luyện kỹ năng nói của TOEIC được thiết kế để bạn làm quen với kết cấu bài kiểm tra cũng như để nâng cao kỹ năng nói của bạn trong đối thoại hàng ngày và trong đối thoại công sở

TOEIC Speaking Actual Test

Unit 1Actual Test 01 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 2Actual Test 01 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 3
Actual Test 02 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 4
Actual Test 02 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 5
Actual Test 03 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 6
Actual Test 03 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 7
Actual Test 04 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 8
Actual Test 04 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 9
Actual Test 05 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 10
Actual Test 05 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 11
Actual Test 06 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 12
Actual Test 06 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 13
Actual Test 07 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 14
Actual Test 07 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 15
Actual Test 08 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 16
Actual Test 08 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 17
Actual Test 09 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 18
Actual Test 09 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 19
Actual Test 10 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 20
Actual Test 10 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 21
Actual Test 11 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 22
Actual Test 11 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 23
Actual Test 12 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 24
Actual Test 12 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 25
Actual Test 13 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 26
Actual Test 13 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 27
Actual Test 14 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 28
Actual Test 14 : Part 2 (Q7-Q11)
Unit 29
Actual Test 15 : Part 1 (Q1-Q6)
Unit 30
Actual Test 15 : Part 2 (Q7-Q11)