Tài liệu xếp theo nhiều cấp độ

engoo intermediate topic

Nhiều bài học đàm thoại và tài liệu phong phú nhằm trang bị kĩ năng thực hành tiếng Anh.

Tài liệu

Đàm thoại hàng ngày (trình độ trung cấp)

Thảo luận cho người ở trình độ trung cấp
Phù hợp cho học viên trình độ trung cấp
Level
6
Lesson 02
Level
6
Lesson 03
Level
6
Lesson 04
Level
7
Lesson 05
Level
6
Lesson 06
Level
6
Lesson 07
Level
7
Lesson 08
Level
7
Lesson 09
Level
6
Lesson 11
Level
7
Lesson 12
Level
6
Lesson 13
Level
7
Lesson 14
Level
7
Lesson 15
Level
7
Lesson 16
Level
6
Lesson 17
Level
7
Lesson 19
Level
7
Lesson 20
Level
7
Lesson 21
Level
7
Lesson 22
Level
7
Lesson 23
Level
7
Lesson 24
Level
7
Lesson 25
Level
7
Lesson 26
Level
7
Lesson 27
Level
7
Lesson 28
Level
7
Lesson 29
Level
7
Lesson 30
Level
7
Lesson 32
Level
7
Lesson 33
Level
7
Lesson 34
Level
7
Lesson 36
Level
7
Lesson 37
Level
7
Lesson 38
Level
7
Lesson 39
Level
7
Lesson 40
Level
7
Lesson 41
Level
7
Lesson 42
Level
7
Lesson 44
Level
7
Lesson 45
Level
7
Lesson 46
Level
7
Lesson 47
Level
7
Lesson 48
Level
7
Lesson 49
Level
6
Lesson 50
Level
6
Lesson 51
Level
6
Lesson 52
Level
6
Lesson 53
Level
7
Lesson 54
Level
6
Lesson 55
Level
6
Lesson 56
Level
7
Lesson 57
Level
7
Lesson 58
Level
7
Lesson 59
Level
7
Lesson 62
Level
6
Lesson 63
Level
7
Lesson 64
Level
7
Lesson 65
Level
7
Lesson 67
Level
7
Lesson 68
Level
7
Lesson 69

Động ngữ

Phrasal Verbs
Học cách dùng động ngữ (ví dụ như: động từ và trạng từ, cụm giới từ, từ mang nghĩa khác biệt)

Thành ngữ

Idioms
Thành ngữ thường được dùng theo thói quen, giúp cho việc đối thoại bằng tiếng Anh của người học thêm hiệu quả.

Thảo luận

Discussions
Học cách thảo luận những chủ đề khác nhau bằng tiếng Anh. Cố gắng tóm tắt nội dung và trao đổi ý kiến với giáo viên.
Level
7
Lesson 01
Level
7
Lesson 02
Level
7
Lesson 03
Level
7
Lesson 04
Level
7
Lesson 05
Level
7
Lesson 06
Level
7
Lesson 07
Level
7
Lesson 08
Level
7
Lesson 09
Level
7
Lesson 10
Level
7
Lesson 11
Level
7
Lesson 13
Level
7
Lesson 14
Level
7
Lesson 16
Level
7
Lesson 17
Level
7
Lesson 18
Level
7
Lesson 21
Level
7
Lesson 23
Level
7
Lesson 24
Level
7
Lesson 25
Level
7
Lesson 26
Level
7
Lesson 27
Level
7
Lesson 28

Miêu trả tranh ảnh

Describing Pictures
Hãy thử miêu tả hình ảnh và tranh vẽ bằng tiếng Anh.
Level
7
Lesson 01
Level
7
Lesson 02
Level
7
Lesson 03
Level
7
Lesson 04
Level
7
Lesson 05
Level
7
Lesson 06
Level
7
Lesson 07
Level
7
Lesson 08
Level
7
Lesson 09
Level
7
Lesson 10
Level
7
Lesson 11
Level
7
Lesson 12
Level
7
Lesson 13
Level
7
Lesson 14
Level
7
Lesson 15
Level
7
Lesson 16
Level
7
Lesson 17
Level
7
Lesson 18
Level
7
Lesson 19
Level
7
Lesson 20
Level
7
Lesson 21
Level
7
Lesson 22
Level
7
Lesson 23
Level
7
Lesson 24
Level
7
Lesson 25
Level
7
Lesson 26
Level
7
Lesson 27
Level
7
Lesson 28
Level
7
Lesson 29
Level
7
Lesson 30
Level
7
Lesson 31
Level
7
Lesson 32
Level
7
Lesson 34
Level
7
Lesson 35
Level
7
Lesson 36
Level
7
Lesson 37
Level
7
Lesson 38
Level
7
Lesson 39
Level
7
Lesson 40
Level
7
Lesson 41
Level
7
Lesson 42
Level
7
Lesson 43
Level
7
Lesson 44
Level
7
Lesson 45
Level
7
Lesson 46
Level
7
Lesson 47
Level
7
Lesson 48
Level
7
Lesson 49
Level
7
Lesson 50
Level
7
Lesson 51
Level
7
Lesson 52
Level
7
Lesson 53
Level
7
Lesson 54
Level
7
Lesson 55
Level
7
Lesson 56
Level
7
Lesson 57
Level
7
Lesson 58
Level
7
Lesson 59
Level
7
Lesson 60
Level
7
Lesson 61
Level
7
Lesson 62
Level
7
Lesson 63
Level
7
Lesson 64
Level
7
Lesson 65
Level
7
Lesson 67
Level
7
Lesson 68
Level
7
Lesson 69
Level
7
Lesson 70

Học tiếng Anh để đàm thoại

Đọc tin tức từ nhiều nguồn và thảo luận bằng tiếng Anh với giáo viên.

Hấp dẫn và thiết thực  Tin tức cập nhật

All news in Taiwan
Voice of America is a famous international broadcasting station in the United States. It is recommended for intermediate learners who want to begin reading news because it is relatively easy to understand.
English Taiwan Daily News. Available in Chinese version!
Is one of the United State biggest issued news.It has a lot of pictures.

Hấp dẫn và thiết thực  Hấp dẫn và thiết thực

Do you like food? Do you like cooking? On this webstie, you will see a lot of pictures of dishes and learn recipes together with your teacher.
Do you feel interested in Interior Design? Then it's a must for you to visit this site.
This site are for those simply love fashion.
Want to learn more about the current trends and future technological developments? Visit this site for the latest in Digital Technology.
Enhance life and work skills for a better life, while learning from really interesting news with this website.