tài liệu về phát âm

LUYỆN PHÁT ÂM

Người học muốn thực hành phát âm tiếng Anh? Hãy để giáo viên giúp người học luyện tập phát âm.

Basic Pronunciation

Những bài học này được thiết kế nhằm nâng cao khả năng phát âm của bạn. Bộ giáo trình gồm nhiều mẹo và bài tập (bao gồm cả những bài tập "toungue twisters" vui nhộn!). Những ví dụ về cách phát âm sẽ giúp cho học viên rèn luyện tốt hơn.

Level
4
Lesson 01
Vowels: /ʌ/ & /ɑ/
Level
4
Lesson 02
Vowels: /ɛ/ & /ɜ/
Level
4
Lesson 03
Vowels: /ɪ/ & /i/
Level
4
Lesson 04
Vowels: /ɑ/ & /ɔ/
Level
4
Lesson 05
Vowels: /ʊ/ & /u/
Level
4
Lesson 06
Vowels: /ə/ & /æ/
Level
4
Lesson 07
Consonants: /n/ & /ŋ/
Level
4
Lesson 08
Consonants: /l/ & /r/
Level
4
Lesson 09
Consonants: /h/ & /f/
Level
4
Lesson 10
Consonants: /θ/ & /ð/
Level
4
Lesson 11
Consonants: /g/ & /k/
Level
4
Lesson 12
Consonants: /v/ & /w/
Level
4
Lesson 13
Consonants: /p/ & /b/
Level
4
Lesson 14
Consonants: /d/ & /t/
Level
4
Lesson 15
Consonants: /tʃ/ & /dʒ/
Level
4
Lesson 16
Consonants: /ʃ/ & /ʒ/
Level
4
Lesson 17
Consonants: /z/ & /s/
Level
4
Lesson 18
Consonants: /m/ & /j/
Level
4
Lesson 19
Diphthongs: /aʊ/ & /oʊ/
Level
4
Lesson 20
Diphthongs: /eɪ/ & /aɪ/ & /ɔɪ/
Level
4
Lesson 21
Minimal Pairs: /ɪ/ & /i/
Level
4
Lesson 22
Minimal Pairs: /æ/ & /ɛ/
Level
4
Lesson 23
Minimal Pairs: /ɛ/ & /ɪ/
Level
4
Lesson 24
Minimal Pairs: /æ/ & /ʌ/
Level
4
Lesson 25
Minimal Pairs: /ə/ & /eɪ/
Level
4
Lesson 26
Minimal Pairs: /ɔ/ & /3/
Level
4
Lesson 27
Minimal Pairs: /ʊ/ & /eɪ/
Level
4
Lesson 28
Minimal Pairs: /ɑ/ & /oʊ/
Level
4
Lesson 29
Minimal Pairs: /aɪ/ & /eɪ/
Level
4
Lesson 30
Minimal Pairs: /u/ & /aʊ/
Level
4
Lesson 31
Minimal Pairs: /eɪ/ & /ɔɪ/
Level
4
Lesson 32
Minimal Pairs: /b/ & /v/
Level
4
Lesson 33
Minimal Pairs: /r/ & /l/
Level
4
Lesson 34
Minimal Pairs: /v/ & /w/
Level
4
Lesson 35
Minimal Pairs: /p/ & /f/
Level
4
Lesson 36
Minimal Pairs: /p/ & /b/
Level
4
Lesson 37
Minimal Pairs: /m/ & /n/
Level
4
Lesson 38
Minimal Pairs: /t/ & /tʃ/
Level
4
Lesson 39
Minimal Pairs: /k/ & /g/
Level
4
Lesson 40
Minimal Pairs: /f/ & /h/
Level
4
Lesson 41
Minimal Pairs: /s/ & /ʃ/
Level
4
Lesson 42
Minimal Pairs: /d/ & /θ/
Level
4
Lesson 43
Minimal Pairs: /t/ & /z/
Level
4
Lesson 44
Minimal Pairs: /b/ & /j/
Level
4
Lesson 45
Minimal Pairs: /n/ & /ŋ/
Level
4
Lesson 46
Minimal Pairs: /p/ & /ð/
Level
4
Lesson 47
Minimal Pairs: /h/ & /r/
Level
4
Lesson 48
Minimal Pairs: /t/ & /θ/
Level
4
Lesson 49
Minimal Pairs: /n/ & /l/
Level
4
Lesson 50
Minimal Pairs: /d/ & /ʤ/