tài liệu luyện nói

BÀI KIỂM TRA KĨ NĂNG NÓI

Kiểm tra khả năng phát âm, kĩ năng nói của bạn, cũng như trình độ tiếng Anh chỉ trong 20 phút

Bài kiểm tra kĩ năng nói cơ bản

Người mới học tiếng Anh có thể làm những bài kiểm tra này để cải thiện khả năng nói

Speaking Test Guideline
For students who use Speaking Test (Basic) for the first time
Test 01
Basic Speaking Test 01
Test 02
Basic Speaking Test 02
Test 03
Basic Speaking Test 03
Test 04
Basic Speaking Test 04
Test 05
Basic Speaking Test 05
Test 06
Basic Speaking Test 06
Test 07
Basic Speaking Test 07
Test 08
Basic Speaking Test 08
Test 09
Basic Speaking Test 09
Test 10
Basic Speaking Test 10

Bài kiểm tra kĩ năng nói

Từ trình độ vỡ lòng đến cao cấp, chúng tôi đều kiểm tra khả năng nói với những tài liệu này trong 20 phút

Speaking Test Guideline
For students who use Speaking Test for the first time
Test 01
Speaking Test 01
Test 02
Speaking Test 02
Test 03
Speaking Test 03
Test 04
Speaking Test 04
Test 05
Speaking Test 05
Test 06
Speaking Test 06
Test 07
Speaking Test 07
Test 08
Speaking Test 08
Test 09
Speaking Test 09
Test 10
Speaking Test 10