Tài liệu tùy theo nhu cầu học

toktoeol pronunciation topic

Kiểm tra khả năng phát âm, kĩ năng nói của bạn, cũng như trình độ tiếng Anh chỉ trong 20 phút

Tài liệu mở

Bài kiểm tra kĩ năng nói cơ bản

Speaking Test (Basic)
Người mới học tiếng Anh có thể làm những bài kiểm tra này để cải thiện khả năng nói

Bài kiểm tra kĩ năng nói

Speaking Test
Từ trình độ vỡ lòng đến cao cấp, chúng tôi đều kiểm tra khả năng nói với những tài liệu này trong 20 phút